Kajian Kitab

Halaman ini diperuntukkan bagi yang ingin mempelajari berbagai kitab karya para ulama ahlussunnah. Semoga apa yang disajikan di halaman ini bisa membantu dalam mempelajari kitab-kitab tersebut secara bertahap. Mulailah dengan pelajaran-pelajaran dasar dan pelajarilah secara bertahap dan tidak terburu-buru.  Baarokallahu fiikum.
Berikut kami sajikan daftar halaman pelajaran kitab yang berisi kumpulan audio kajian, artikel, serta faidah dari pelajaran kitab - kitab para 'ulama ahlussunnah beserta syarah/penjelasannya.

Kitab Aqidah

🕮 Kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hambal
🕮 Kitab Ushulus Sunnah Imam Humaidi
🕮 Kitab Syarhus Sunnah Imam al Barbahari
🕮 Kitab Syarhus Sunnah Imam al Muzani
🕮 Kitab Tauhid
🕮 Kitab Tsalatsatul Ushul
🕮 Kitab Masail Jahiliyyah
🕮 Kitab Qowa'idul Arba'
🕮 Kitab Kasyfu Syubhat
🕮 Kitab Nawaqidhul Islam
🕮 Kitab Ushulul Iman
🕮 Kitab Ushulus Sittah
🕮 Kitab Fadhlul Islam
🕮 Kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadits 
🕮 Kitab Aqidah al Wasithiyyah
🕮 Kitab Aqidah Thohawiyah
🕮 Kitab Aqidah ar Roziyain
🕮 Kitab Ashlus Sunnah wa I'tiqaduddin
🕮 Kitab Minhajus Sunnah
🕮 Kitab Iqtidho Shirathil Mustaqim
🕮 Kitab Fatawa Arkanil Islam
🕮 Kitab Lum'atul I'tiqad 
🕮 Kitab al Wajibat
🕮 Kitab Durusul Muhimmah
🕮 Kitab Aqidah Tauhid (Syaikh Shalih al Fauzan)
🕮 Kitab Risalah Ibnu Abi Zaid
🕮 Kitab Qothful Janaa al Mustathob
🕮 Kitab Haiyah Ibnu Abi Dawud 
🕮 Kitab Laamiyyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
🕮 Kitab asy Syarhu wal Ibanah 'ala Ushulis Sunnah wad Diyanah
🕮 Kitab Minhaj al Firqatun Najiyah (Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu) 
🕮 Kitab Sittatu Mawadhi' minas Siroh
🕮 Kitab Ba'dhu Fawaid Suratul Fatihah
🕮 Kitab al Mu'taqadus Shahih
🕮 Kitab Min Ushul 'Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah
🕮 Kitab al Irsyad ila Shahihil I'tiqod

Kitab Tafsir

🕮 Kitab Tafsir as Sa'di
🕮 Kitab Tafsir Ibnu Katsir
🕮 Kitab Tafsir Muyassar
🕮 Kitab Ushul Tafsir
🕮 Kitab Tafsir al Qur'anul Karim (Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin)

Kitab Fiqih

🕮 Kitab 'Umdatul Ahkam
🕮 Kitab Bulughul Maram
🕮 Kitab Manhajus Salikin
🕮 Kitab Durorul Bahiyyah
🕮 Kitab al Ghayah wat Taqrib (Matan Abi Syuja') (belum update)
🕮 Kitab Fiqih Muyassar
🕮 Kitab Manzhumah al Qowa'idul Fiqhiyyah
🕮 Kitab Talkhis Fiqhul Faraidh
🕮 Kitab Ahkamul Janaiz
🕮 Kitab Zadul Ma'ad
🕮 Kitab al Mulakhos al Fiqh
🕮 Kitab Shifat Shalat Nabi
🕮 Kitab Majalis Syahri Romadhon 

Kitab Hadits

🕮 Kitab Shahih Bukhari
🕮 Kitab Shahih Muslim
🕮 Kitab Sunan Abu Dawud
🕮 Kitab Sunan at Tirmidzi
🕮 Kitab Sunan Ibnu Majah 
🕮 Kitab Sunan an Nasaa'i
🕮 Kitab at Targhib wa at Tarhib

Kitab Manhaj

🕮 Kitab ash Shawarif 'anil Haq
🕮 Kitab Kun Salafiyyan 'alal Jaddah
🕮 Kitab Lammudduril Mantsur minal Qoulil Ma'tsur fil I'tiqadi wa Sunnah 
🕮 Kitab Lamhah 'anil Firaq adh Dhollah
🕮 Kitab Arbain fi Madzhab Salaf
🕮 Kitab al 'Ilmi (Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin rahimahullah)
🕮 Kitab Bayan Fadhli 'Ilmis Salaf 'ala 'Ilmil Khalaf
🕮 Kitab Jami' Bayanil 'Ilmi wa Fadhlihi
🕮 Kitab at Ta'shil fi Thalabil 'Ilmi
🕮 Kitab Marhaban Ya Thalibal 'Ilm (Syaikh Rabi' bin Hadi al Madkhali hafizhahullah)
🕮 Kitab Manhajul Anbiya
🕮 Kitab Ahammiyatur Roddi 'Alal Mukholif
🕮 Kitab Maa Hiya as Salafiyyah
🕮 Kitab wa Anna Hadza Shirothi Mustaqiman Fattabi'uhu (Syaikh Ahmad bin Yahya an Najmi rahimahullah)
🕮 Kitab Ushulud Da'wah as Salafiyyah
🕮 Kitab Mu'amalatul Hukkam fi Dhou'il Kitabi wa Sunnah 

Kitab Adab dan Akhlak

🕮 Kitab Riyadhus Shalihin
🕮 Kitab al Adabul Mufrod
🕮 Kitab Arba'in an Nawawi
🕮 Kitab al Kabaair
🕮 Kitab al Kabaair (Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab rahimahullah)
🕮 Kitab Ighatsatul Lahfan
🕮 Kitab ad Daa'u wad Dawaa' (Jawaabul Kaafi)
🕮 Kitab Minhajul Qashidin
🕮 Kitab Jami'ul 'Ulum wal Hikam
🕮 Kitab Raudhatul 'Uqola wa Nuzhotul Fudhola
🕮 Kitab Makarimul Akhlaq (Syaikh Muhmammad bin Shalih al 'Utsaimin rahimahullah)
🕮 Kitab at Tibyan fii Adabi Hamalatil Qur'an
🕮 Kitab Bahjah Qulubil Abror
🕮 Kitab Hilyatul Aulia
🕮 Kitab Madarijus Salikin
🕮 Kitab Miftah Daris Sa'adah (Ibnul Qoyyim al Jauziyah rahimahullah)
🕮 Kitab al Fawaid (Ibnul Qoyyim al Jauziyah rahimahullah)
🕮 Kitab Badai'ul Fawaid (Ibnul Qoyyim al Jauziyah rahimahullah)
🕮 Kitab 'Uddatus Shabirin (Ibnul Qoyyim al Jauziyah rahimahullah) 
🕮 Kitab Shaidul Khatir (Ibnul Jauzi rahimahullah)
🕮 Kitab Shifatus Shafwah (Ibnul Jauzi rahimahullah)
🕮 Kitab Lathoiful Ma'arif
🕮 Kitab al I'tishom
🕮 Kitab adz Dzari'ah
🕮 Kitab at Tadzkirah
🕮 Kitab al Wabilush Shayyib
🕮 Kitab Washoya al Abaa' lil Abna
🕮 Kitab Adabul 'Isyroh wa Dzikru Shuhbah 


Kitab Siroh

🕮 Kitab Siroh Ibnu Hisyam
🕮 Kitab Quthuf min asy Syamail Muhammadiyyah
🕮 Kitab al Bidayah wan Nihayah
🕮 Kitab Siyar A'lamin Nubala
🕮 Kitab Qashashul Anbiya as Sa'di
🕮 Kitab Tarikh Khulafa lil Imam Suyuthi
🕮 Kitab Raudhatul Anwar fii Sirotin Nabiyyil Mukhtar (Syaikh Shafiyyurrahman al Mubarakfury)

Kitab Muslimah dan Keluarga

🕮 Kitab Huququl Aulad 'alal Aba wa Ummahat
🕮 Kitab Tanbihat 'ala Ahkamin Takhtashu bil Mukminat

Pelajaran Bahasa Arab

🕮 Kitab Durusul Lughoh
🕮 Kitab Jurumiyah
🕮 Kitab al Muyassar fii 'Ilmin Nahwi
🕮 Kitab Qathrun Nada
🕮 Kitab Mutammimah al Jurumiyah
🕮 Kitab al Kafi fii 'Ilmi Sharf
🕮 Kitab al Madkhol ilaa 'Ilmis Shorf 
🕮 Kitab Aisar (Tajwid)

Kitab Lainnya

🕮 Kitab kitab Lainnya


9 Tanggapan

 1. Referensi yang sangat banyak ma faat bagi Ana ... jazakumullahu khairan .

  BalasHapus
 2. Manfaat sekali..
  Saya ingin melepaskan kebodohan..
  ini sangat membantu,tolong dikembangkan lebih baik lagi agar lebih mudah untuk digunakan dan dipahami

  BalasHapus
 3. Alhamdulillah...
  Sangat bermanfaat!.
  Sekedar saran, ahsan jika tiap-tiap Kitab dikompress jadi satu (dibuat .Zip atau .Rar), biar mudah ketika downloadnya.. (senyum)

  Barakallahu fiikum

  BalasHapus
 4. MaasyaaAllah, Baarakallahufiikum...
  Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang berlimpah atas ilmu yang dibagikan di website ini, Tetap isiqomah dan semoga Allah mudahkan..
  Jazaakumullahukhairan atas ilmu yang sudah di share di sini, sangat memberikan manfaat...

  BalasHapus
 5. Masya Allah sangat bermanfaat.. Tapi ana mau usul akhi untuk di share pelajaran kitab kawakib dan qatrunnada versi lengkap.jazakumullah khairan

  BalasHapus
 6. Bismillah, afwan mau tnya kitab Muyassar fii 'Ilmin Nahwi kapan di update ya?

  BalasHapus
  Balasan
  1. in syaa Allah akhi
   semoga Allah mudahkan

   Jika ingin mendapatkan update kajian juga bisa dengan join channel telegram yang kami cantumkan dalam keterangan sumber audio pada masing-masing postingan.

   Hapus

Ketentuan mengisi komentar
- Pilihlah "BERI KOMENTAR SEBAGAI:" dengan isian "ANONYMOUS/ANONIM". Identitas bisa dicantumkan dalam isian komentar berupa NAMA dan DAERAH ASAL
- Setiap komentar akan dimoderasi